Suzhou Kangda Pharmaceutical Co., Ltd. welcomes you! 912614918

3-chloro-4-(1,1,2-trifluoro-2-(trifluoromethoxy)ethoxy)aniline
KD10044 1kg
Triphenylmethyl Chloride
KD10004 1kg
Tetrahydrofuran-3-yl)methanamine
KD10052 500g
3-Methyldiphenylamine
KD10051 1kg
Benzene, 4-bromo-1-(methoxymethoxy)-2-(1-methylethyl)-
KD10381 1g
4-Bromo-2-isopropylphenol
KD10380 5g
2-(3,5-dichloro-4-((5-isopropyl-6-oxo-1,6-dihydropyridazin-3-yl)oxy)phenyl)-3,5-dioxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,2,4-triazine-6-carbonitrile
KD10379 1g
6-(4-amino-2,6-dichlorophenoxy)-4-isopropylpyridazin-3(2H)-one(WXG00197)
KD10378 1g
N-(3,5-dichloro-4-((6-oxo-5-(prop-1-en-2-yl)-1,4,5,6-tetrahydropyridazin-3-yl)oxy)phenyl)benzamide
KD10377 1g
N-[3,5-Dichloro-4-(6-oxo-1,6-dihydro-pyridazin-3-yloxy)-phenyl]-benzamide
KD10376 10g
3,5-dichloro-4-((6-chloropyridazin-3-yl)oxy)aniline
KD10375 10g
2,5-Dichloro-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy)benzenamine
KD10035 1kg
4-Methyldiphenylamine
KD10015 1kg
2-Bromobiphenyl
KD10012 1kg
2-Amino-3-hydroxy-5-chloropyridine
KD10008 1kg
3-chloro-4-(1,1,2-trifluoro-2-(trifluoromethoxy)ethoxy)aniline
KD10044 1kg
Benzene, 4-bromo-1-(methoxymethoxy)-2-(1-methylethyl)-
KD10381 1g
4-Bromo-2-isopropylphenol
KD10380 5g
2-(3,5-dichloro-4-((5-isopropyl-6-oxo-1,6-dihydropyridazin-3-yl)oxy)phenyl)-3,5-dioxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,2,4-triazine-6-carbonitrile
KD10379 1g
6-(4-amino-2,6-dichlorophenoxy)-4-isopropylpyridazin-3(2H)-one(WXG00197)
KD10378 1g
N-(3,5-dichloro-4-((6-oxo-5-(prop-1-en-2-yl)-1,4,5,6-tetrahydropyridazin-3-yl)oxy)phenyl)benzamide
KD10377 1g
N-[3,5-Dichloro-4-(6-oxo-1,6-dihydro-pyridazin-3-yloxy)-phenyl]-benzamide
KD10376 10g
3,5-dichloro-4-((6-chloropyridazin-3-yl)oxy)aniline
KD10375 10g
2,5-Dichloro-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy)benzenamine
KD10035 1kg
4-Methyldiphenylamine
KD10015 1kg
2-Bromobiphenyl
KD10012 1kg
2-Amino-3-hydroxy-5-chloropyridine
KD10008 1kg
2-amino-5-bromopyridin-3-ol
KD10007 1kg
Hydroxymethyl-7-Aminocephalosporanic acid
KD10003 1kg
3-Amino-5-methylpyrazole
KD10002 1kg
 • 2-Chloropropiophenone
  KD10001 6084-17-9 1kg
 • 3-Amino-5-methylpyrazole
  KD10002 31230-17-8 1kg
 • Hydroxymethyl-7-Aminocephalosporanic acid
  KD10003 15690-38-7 1kg
 • Triphenylmethyl Chloride
  KD10004 76-83-5 1kg
 • 2-Amino-5-bromopyridine
  KD10005 1072-97-5 1kg
 • 2-Amino-5-chloropyridine
  KD10006 1072-98-6 1kg
 • 2-amino-5-bromopyridin-3-ol
  KD10007 39903-01-0 1kg
 • 2-Amino-3-hydroxy-5-chloropyridine
  KD10008 40966-87-8 1kg
 • 2-Amino-3-hydroxypyridine
  KD10009 16867-03-1 1kg
 • 2,3-Dihydropyrido[2,3-d][1,3]oxazol-2-one
  KD10010 60832-72-6 1kg
 • 4-Bromobiphenyl
  KD10011 92-66-0 1kg
 • 2-Bromobiphenyl
  KD10012 2052-07-5 1kg
 • 4-Bromo-4'-hydroxybiphenyl
  KD10013 29558-77-8 1kg
 • 4-Biphenylcarboxaldehyde
  KD10014 3218-36-8 1kg
 • 4-Methyldiphenylamine
  KD10015 620-84-8 1kg
 • 2-Cyanophenol
  KD10016 611-20-1 1kg
 • 5-Nitro-3-pyrazolecarboxylic acid
  KD10017 198348-89-9 1kg
 • (S)-7-methoxy-2-methyl-6-((tetrahydrofuran-3-yl)oxy)quinazolin-4(3H)-one
  KD10018 2230840-12-5 25g
 • Tetrahydro-2H-pyran-4-carboxylic acid
  KD10019 5337-03-1 500g
 • 2-Cyano-3-fluoropyridine
  KD10020 97509-75-6 1kg
 • 4-Pyridylcarbinol
  KD10021 586-95-8 1kg
 • 4-Nitroindole
  KD10022 4769-97-5 1kg
 • 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
  KD10023 535-52-4 1kg
 • Diphenyl ether
  KD10024 101-84-8 1kg
 • 3,6-Dichloropyridazine
  KD10025 141-30-0 1kg
 • 1,1'-Carbonyldiimidazole
  KD10026 530-62-1 1kg
 • Indole-3-carboxaldehyde
  KD10027 487-89-8 1kg
 • 2-Bromo-3-fluoroaniline
  KD10028 111721-75-6 1kg
 • Ethyl isonicotinate
  KD10029 1570-45-2 1kg
 • 2-Pyridinemethanol, 3-fluoro-伪-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-, (伪R)-
  KD10031 2043781-63-9 10g
 • 2-Pyridinemethanol, 3-fluoro-伪-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-, (伪S)-
  KD10032 2043781-52-6 10g
 • 1,4-dichloro-2-(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy)benzene
  KD10033 1026364-35-1 1kg
 • 1,4-dichloro-2-(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy)-5-nitrobenzene
  KD10034 130841-23-5 1kg
 • 2,5-Dichloro-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy)benzenamine
  KD10035 103015-84-5 1kg
 • Lufenuron
  KD10036 103055-07-8 1kg
 • 2,6-Dichlorobenzonitrile
  KD10037 1194-65-6 1kg
 • 2,5-dichloro-4-nitrophenol
  KD10038 5847-57-4 1kg
 • 4-Amino-2,5-dichlorophenol
  KD10039 50392-39-7 1kg
 • 2,6-Difluorobenzamide
  KD10040 18063-03-1 1kg
 • 3-Chloro-4-hydroxyaniline
  KD10041 3964-52-1 1kg
 • 2-Chloro-4-nitrophenol
  KD10042 619-08-9 1kg
 • 2-chloro-4-nitro-1-(1,1,2-trifluoro-2-(trifluoromethoxy)ethoxy)benzene
  KD10043 1600499-53-3 1kg
 • 3-chloro-4-(1,1,2-trifluoro-2-(trifluoromethoxy)ethoxy)aniline
  KD10044 116714-47-7 1kg
 • 2-(2-Hydroxyethyl)pyridine
  KD10045 5344-27-4 1kg
 • Methacrylic acid, 2-hydroxyethyl ester diphenyl phosphate
  KD10046 16069-23-1 1kg
 • Tetraethylene glycol dimethacrylate
  KD10047 109-17-1 1kg
 • 4-Methyltriphenylamine
  KD10048 4316-53-4 1kg
 • 4,4'-Dimethyltriphenylamine
  KD10049 20440-95-3 1kg
 • Bis(4-biphenylyl)amine
  KD10050 102113-98-4 1kg
 • 3-Methyldiphenylamine
  KD10051 1205-64-7 1kg
 • Tetrahydrofuran-3-yl)methanamine
  KD10052 165253-31-6 500g
 • 4-Fluoro-7-hydroxy-indan-1-one
  KD10053 136191-16-7 5g
 • 4-fluoro-7-(methylthio)-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
  KD10054 1672663-10-3 1g
 • 4-FLUORO-7-(METHYLSULFONYL)-2,3-DIHYDRO-1H-INDEN-1-ONE
  KD10055 1672665-29-0 1g
 • Benzonitrile, 3-[[2,3-dihydro-7-(methylsulfonyl)-1-oxo-1H-inden-4-yl]oxy]-5-fluoro-
  KD10056 1672665-55-2 0.1g
 • 4-(Methylthio)phenol
  KD10057 1073-72-9 100g
 • 2-hydroxy-5-(methylthio)benzaldehyde
  KD10058 67868-84-2 25g
 • 6-(methylthio)-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
  KD10059 2004756-76-5 1g
 • 3-[2-Hydroxy-5-(methylthio)phenyl]propanoic acid
  KD10060 1672665-65-4 0.1g
 • 3,5-Difluorobenzonitrile
  KD10061 64248-63-1 100g
 • 3-Fluoro-5-((7-(methylthio)-1-oxo-2,3-dihydro-1H-inden-4-yl)oxy)benzonitrile
  KD10062 1672665-69-8 0.1g
 • Dihydrocoumarin
  KD10063 119-84-6 500g
 • 4-Hydroxyindan-1-one
  KD10064 40731-98-4 100g
 • 6-BroMochroMan-2-one
  KD10065 20921-00-0 5g
 • Belzutifan
  KD10066 1672668-24-4 50mg
 • 2-Amino-5-chlorobenzoic acid
  KD10067 635-21-2 1kg
 • 3-Bromo-5-chloro-2-iodo-benzoic acid
  KD10068 213771-13-2 5g
 • (3-Bromo-5-chloro-2-iodo-phenyl)-methanol
  KD10069 213771-19-8 5g
 • 2,5-Dibromo-3-methylpyridine
  KD10070 3430-18-0 100g
 • 5-Bromo-3-methyl-N-phenylpyridine-3-carboxamide
  KD10071 213771-38-1 5g
 • 3,10-Dibromo-8-chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-one
  KD10072 193276-55-0 5g
 • 8-chloro-3,10-dibromo-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cycloheptal[1,2-b]pyridin
  KD10073 272107-22-9 0.25g
 • 1-Boc-4-piperidylacetic acid
  KD10074 157688-46-5 100g
 • 2,5-Difluorobenzaldehyde
  KD10075 2646-90-4 100g
 • 2-(2-Butyl-2-formyl-hexylsulfanyl)-5-fluoro-benzaldehyde
  KD10076 197378-15-7 5 mg
 • 3-Methoxybenzenethiol
  KD10077 15570-12-4 25g
 • 2,4-Dibromo-5-methoxybenzenesulfonyl chloride
  KD10078 212579-59-4 5g
 • (R)-ethyl 2-amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetate
  KD10079 43189-38-4 100mg
 • (S)-Methyl 2-aminobutanoate
  KD10080 15399-22-1 5g
 • TRIHEPTANOIN
  KD10081 620-67-7 25g
 • 2-BROMO-5,6-DICHLOROBENZIMIDAZOLE
  KD10082 142356-40-9 1g
 • BENZIMIDAVIR
  KD10083 176161-24-3 10mg
 • 1-[(2-Hydroxyethyl)thio]propan-2-ol
  KD10084 6713-07-3 10g
 • 3-METHYLTHIOMORPHOLIN-4-AMINE 1,1-DIOXIDE
  KD10085 26494-77-9 1g
 • 5-Nitrofurfural
  KD10086 698-63-5 100g
 • Nifurtimox
  KD10087 23256-30-6 5mg
 • Bicyclo[3.1.0]hexan-3-one
  KD10088 1755-04-0 1g
 • 3-methyl-3-(methylsulfonyl)but-1-yne
  KD10089 2109226-54-0 1g
 • 3-bromo-6-chloro-2-fluoroBenzonitrile
  KD10090 943830-79-3 1g
 • 7-Bromo-4-chloro-1H-indazol-3-ylamine
  KD10091 1626336-65-9 1g
 • 7-bromo-4-chloro-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1H-indazol-3-amine
  KD10092 2189684-52-2 1g
 • 4-Chloro-7-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1H-indazol-3-amine
  KD10093 2189684-53-3 1g
 • 3,6-dibromopicolinaldehyde
  KD10094 1215183-85-9 250mg
 • (S,Z)-N-((3,6-Dibromopyridin-2-yl)methylene)-2-methylpropane-2-sulfinamide
  KD10095 1620056-45-2 1g
 • (S)-1-(3,6-Dibromopyridin-2-yl)-2-(3,5-difluorophenyl)ethan-1-aminehydrochloride
  KD10096 1626335-72-5 1g
 • N-[(1S)-1-(3,6-dibromo-2-pyridinyl)-2-(3,5-difluorophenyl)ethyl]-, 1,1-dimethylethyl ester
  KD10097 1620056-47-4 1g
 • tert-butyl (S)-(1-(3-bromo-6-(3-methyl-3-(methylsulfonyl)but-1-yn-1-yl)pyridin-2-yl)-2-(3,5-difluorophenyl)ethyl)carbamate
  KD10098 2189684-54-4 1kg
 • GS-6207
  KD10099 2189684-44-2 25 mg
 • 4-Amino-3-hydroxybenzoic acid
  KD10100 2374-03-0 100g
 • 4-(3,5-Dichlorobenzamido)-3-hydroxybenzoicacid
  KD10101 1184581-58-5 5g
 • methyl2-(3,5-dichlorophenyl)benzo[d]oxazole-6-carboxylate
  KD10102 1395964-06-3 5g
 • 2-(3,5-Dichlorophenyl)-6-benzoxazole carboxylic acid
  KD10103 594839-88-0 10mg
 • 2,3-Dichlorophenol
  KD10104 576-24-9 25g
 • 4,5-Dichloro-2-nitroaniline
  KD10105 6641-64-1 100g
 • 4-Chloro-5-(2,3-dichlorophenoxy)-2-nitroaniline
  KD10106 118353-04-1 1g
 • 4-chloro-5-(2,3-dichlorophenoxy)-1,2-phenylenediamine
  KD10107 139369-42-9 1g
 • Triclabendazole
  KD10108 68786-66-3 100g
 • 2,5-Dibromopyridine
  KD10109 624-28-2 500g
 • Ethyl2-(5-bromopyridin-2-yl)-2,2-difluoroacetate
  KD10110 294181-95-6 1g
 • 1-Bromo-2,4-difluorobenzene
  KD10111 348-57-2 100g
 • 4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenylboronic acid pinacol ester
  KD10112 886528-42-3 250mg
 • Oteseconazole
  KD10113 1340593-59-0 10mg
 • 1H-Pyrrole-3-carboxylic acid, 5-(2-fluorophenyl)-, ethyl ester
  KD10114 881674-06-2 1g
 • 5-(2-fluorophenyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile
  KD10115 1240948-77-9 25g
 • 5-(2-Fluorophenyl)-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
  KD10116 881674-56-2 25g
 • 1H-Pyrrole-3-carboxaldehyde, 5-(2-fluorophenyl)-1-(3-pyridinylsulfonyl)-
  KD10117 881677-11-8 5g
 • 5-(2-fluorophenyl)-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
  KD10118 1883595-38-7 100mg
 • Vonoprazan
  KD10119 881681-00-1 250mg
 • 2-Amino-5-methylpyridine
  KD10120 1603-41-4 500g
 • 2-Bromo-5-methylpyridine
  KD10121 3510-66-5 100g
 • 5,5'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl
  KD10122 1762-34-1 25g
 • Methyl4-Methoxyacetoacetate
  KD10123 41051-15-4 100g
 • methyl 2-(((2,2-dimethoxyethyl)amino)methylene)-4-methoxy-3-oxobutanoate
  KD10124 1335210-26-8 5g
 • Dimethyl-1-(2,2-dimethoxyethyl)-3-methoxy-4-oxo-1,4-dihydropyridine-2,5-dicarboxylate
  KD10125 1646862-02-3 1g
 • S-(+)-2-Amino-1-propanol
  KD10126 2749-11-3 1kg
 • 4-Nitroimidazole
  KD10127 3034-38-6 500g
 • 4-(Methylthio)phenol
  KD10128 1073-72-9 100g
 • Fexinidazole
  KD10129 59729-37-2 1g
 • 1-(Phenylsulfonyl)pyrrole
  KD10130 16851-82-4 100g
 • 1-((4-bromophenyl)sulfonyl)-6-tosyl-1,5,6,7-tetrahydro-4H-pyrrolo[2,3-c]pyridin-4-one
  KD10131 1449413-29-9 1g
 • 7-Bromo-4-methoxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
  KD10132 619331-35-0 1g
 • 2-(7-bromo-4-methoxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridin-3-yl)-2-oxoacetic acid
  KD10133 954215-12-4 1g
 • 1-(4-benzoylpiperazin-1-yl)-2-(7-bromo-4-methoxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridin-3-yl)ethane-1,2-dione
  KD10134 1449413-23-3 5mg
 • BMS 626529
  KD10135 701213-36-7 0.25g
 • BMS 663068
  KD10136 864953-29-7 5mg
 • 3-(4-Pyridinyl)-1H-1,2,4-triazole
  KD10137 14803-99-7 1g
 • 3-Cyclohexenecarboxylic acid
  KD10138 4771-80-6 1kg
 • (R)-(+)-Cyclohex-3-enecarboxylic acid
  KD10139 5709-98-8 100g
 • Cyclohex-3-enyl-carbamic acid tert-butyl ester
  KD10140 135262-85-0 1g
 • tert-Butyl ((1R,3R,6S)-7-oxabicyclo[4.1.0]heptan-3-yl)carbamate
  KD10141 1350636-88-2 1g
 • {(1R,2R,4R)-4-[(tert-butoxycarbonyl)-amino]-2-hydroxy-cyclohexyl} benzene-carbothioate
  KD10142 1350636-89-3 1g
 • tert-butyl ((1R,3R,4R)-3-hydroxy-4-mercaptocyclohexyl)carbamate
  KD10143 1350636-75-7 1g
 • Lefamulin(BC-3781)
  KD10144 1061337-51-6 100mg
 • 1-(2,3,5-Trifluorophenyl)propan-2-one
  KD10145 1305323-99-2 1g
 • Methyl2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-iodopropanoate
  KD10146 889670-02-4 5g
 • Atogepant intermediate
  KD10147 1375794-72-1 100mg
 • α-Bromo-o-chloro acetophenone
  KD10148 5000-66-8 100g
 • Tetrazole
  KD10149 288-94-8 100g
 • Benzonatate Impurity 3
  KD10150 1259059-71-6 1g
 • Isonipecotic acid
  KD10151 498-94-2 500g
 • 1-Methylpiperidine-4-carboxylic acid
  KD10152 68947-43-3 100g
 • 2,6-Dibromopyridine
  KD10153 626-05-1 500g
 • (6-broMopyridin-2-yl)(1-Methylpiperidin-4-yl)Methanone
  KD10154 613678-08-3 1g
 • (6-aMinopyridin-2-yl)(1-Methylpiperidin-4-yl)Methanone
  KD10155 613678-03-8 1g
 • 2,4,6-TRIFLUOROBENZOYL CHLORIDE
  KD10156 79538-29-7 25g
 • LasMiditan
  KD10157 439239-90-4 25mg
 • (R)-(-)-Epichlorohydrin
  KD10158 51594-55-9 500g
 • 5-hydroxy-2,4-dimethylpyrimidine
  KD10159 412003-95-3 5g
 • 2-Amino-5-fluoropyridine
  KD10160 21717-96-4 100g
 • Lemborexant
  KD10161 1369764-02-2 5mg
 • 3,4-dihydroquinoxalin-2(1H)-one
  KD10162 59564-59-9 5g
 • 4-nitroso-3,4-dihydroquinoxalin-2(1H)-one
  KD10163 53374-52-0 5mg
 • N-Carbethoxy-4-piperidone
  KD10164 29976-53-2 500g
 • 4-chloro-1-(4-fluorophenyl)butan-1-one
  KD10165 41167-07-1 1g
 • Lumateperone
  KD10166 313368-91-1 100mg
 • 6-Oxaspiro[4.5]decan-9-ol
  KD10167 855398-58-2 1g
 • 6-OXASPIRO[4.5]DECAN-9-ONE
  KD10168 855398-57-1 1g
 • 3-Methoxythiophene-2-carbaldehyde
  KD10169 35134-07-7 1g
 • Oliceridine(TRV130)
  KD10170 1401028-24-7 5mg
 • 3,4-dimethoxy-5-nitrobenzaldehyde
  KD10171 22027-96-9 5g
 • 3,4-Dimethoxy-5-nitrobenzoicacid
  KD10172 91004-48-7 1g
 • Opicapone
  KD10173 923287-50-7 0.25g
 • 4-Bromo-1-indanone
  KD10174 15115-60-3 25g
 • 2,3-dihydro-1-oxo-1H-indene-4-carbonitrile
  KD10175 60899-34-5 5g
 • (R)-1-Amino-2,3-dihydro-1h-indene-4-carbonitrile hydrochloride
  KD10176 1213203-23-6 1g
 • 3-Cyano-4-isopropoxybenzoicacid
  KD10177 258273-31-3 25g
 • Ozanimod
  KD10178 1306760-87-1 0.25g
 • 3-(4-Chlorophenyl)propionic acid
  KD10179 2019-34-3 100g
 • 3-(4-Chlorophenyl)propan-1-ol
  KD10180 6282-88-8 25g
 • 2-CHLORO-N-(2-METHYLPHENYL)ACETAMIDE
  KD10181 37394-93-7 5g
 • 3-(2-Methylphenyl)-2-((Z)-propylimino)thiazolidin-4-one
  KD10182 854107-53-2 1g
 • 3-Chloro-4-[(2R)-2,3-dihydroxypropoxy]benzaldehyde
  KD10183 1563017-36-6 1g
 • Ponesimod
  KD10184 854107-55-4 0.25g
 • 2-Amino-5-bromobenzoic acid
  KD10185 5794-88-7 1kg
 • 2-Bromopyridine
  KD10186 109-04-6 500g
 • (2-Amino-5-bromophenyl)(pyridin-2-yl)methanone
  KD10187 1563-56-0 25g
 • DiMorpholinophosphinyl Chloride
  KD10188 7264-90-6 10g
 • CNS-7056
  KD10189 308242-62-8 10mg
 • 1,2,3-1H-Triazole
  KD10190 288-36-8 500g
 • 5-methoxy-2-(2H-1,2,3-triazol-2-yl)benzoic acid
  KD10191 1293284-55-5 1g
 • 6-chloro-2,3-diaminotoluene
  KD10192 673487-36-0 1g
 • Nemorexant
  KD10193 1505484-82-1 5mg
 • 2,3-Pyridinedicarboxylic acid dimethyl ester
  KD10194 605-38-9 100g
 • dimethyl 5,9-dihydroxy-7H-cyclohepta[b]pyridine-6,8-dicarboxylate
  KD10195 39713-36-5 1g
 • 7,8-dihydro-5H-cyclohepta[b]pyridine-5,9(6H)-dione
  KD10196 39713-40-1 1g
 • R-9-((triisopropylsilyl)oxy)-6, 7,8,9-tetrahydro-5H-cyclohepta[b]pyridin-5-one hydrochloride
  KD10197 1190363-45-1 1kg
 • 1-Bromo-2,3-difluorobenzene
  KD10198 38573-88-5 25g
 • (6S,9R)-6-(2,3-Difluorophenyl)-6,7,8,9-tetrahydro-9-[[tris(1-methylethyl)silyl]oxy]-5H-cyclohepta[b]pyridin-5-one
  KD10199 1190363-46-2 10g
 • HMA, 2-Hydroxyethyl methacrylate
  KD10200 868-77-9 5kg
 • DPA, Diphenyl chlorophosphate
  KD10201 2524-64-3 500g
 • 2-Ethylhexyl acrylate
  KD10202 103-11-7 5kg
 • Neopentyl glycol diacrylate
  KD10203 2223-82-7 500g
 • ISOCYANURIC ACID DIALLYL ESTER
  KD10204 1081-69-2 5g
 • 1,3-Butanediol dimethacrylate
  KD10205 1189-08-8 500 mL
 • 2-Methyl-5-nitroimidazole
  KD10206 88054-22-2 500g
 • 3-Amino-3-azabicyclo[3.3.0]octane hydrochloride
  KD10207 58108-05-7 100g
 • 3-AZABICYCLO[3.3.0]OCTANE HYDROCHLORIDE
  KD10208 112626-50-3 25g
 • 1-Adamantylacrylate
  KD10209 121601-93-2 5g
 • 1-Adamantyl Methacrylate
  KD10210 16887-36-8 25g
 • DicyclopentanylAcrylate
  KD10211 7398-56-3 100g
 • 4-Acetoxystyrene
  KD10212 2628-16-2 100g
 • 1,3-Adamantanediol monomethacrylate
  KD10213 216581-76-9 25g
 • 2-Methyladamantan-2-ylAcrylate (stabilized with MEHQ)
  KD10214 249562-06-9 25g
 • 2-ETHYL-2-ADAMANTYL ACRYLATE
  KD10215 303186-14-3 5g
 • 5-Methacroyloxy-2,6-norbornane carbolactone
  KD10216 254900-07-7 5g
 • DICYCLOPENTANYL METHACRYLATE
  KD10217 34759-34-7 25g
 • beta-Methacryloyloxy-gamma-butyrolactone
  KD10218 130224-95-2 5g
 • N-ISOPROPYLMETHACRYLAMIDE
  KD10219 13749-61-6 100g
 • 9,9-Bis[(acryloyloxy)methyl]fluorene
  KD10220 583036-99-1 10g
 • (5-Oxotetrahydrofuran-2-yl)methyl methacrylate
  KD10221 156938-09-9 10g
 • 1-ethylcyclopentyl ester
  KD10222 266308-58-1 25g
 • 1-isopropylcyclohexyl Methacrylate
  KD10223 811440-77-4 1g
 • p-hydroxyphenyl methacrylate
  KD10224 31480-93-0 100g
 • N-butyl 2-(bromomethyl)acrylate
  KD10225 170216-64-5 10g
 • Methyl 2-(bromomethyl)acrylate
  KD10226 4224-69-5 100g
 • 9-Anthracenylmethyl methacrylate
  KD10227 31645-35-9 25g
 • 2-Propenoic acid, 2-Methyl-, 2-[(hexahydro-2-oxo-3,5-Methano-2H-cyclopenta[b]furan-6-yl)oxy]-2-oxoethyl ester
  KD10228 347886-81-1 1g
 • 2-Vinylnaphthalene
  KD10229 827-54-3 100g
 • 2-cyclohexylpropan-2-yl methacrylate
  KD10230 186585-56-8 1g
 • 2-Oxotetrahydrofuran-3-ylMethacrylate
  KD10231 195000-66-9 25g
 • 1-METHYLCYCLOPENTYL ACRYLATE
  KD10232 178889-49-1 5g
 • 2-Propenoic acid 1-ethylcyclopentyl ester
  KD10233 326925-69-3 5g
 • 2-Oxotetrahydrofuran-3-yl acrylate
  KD10234 328249-37-2 1g
 • 4-tert-Butoxystyrene
  KD10235 95418-58-9 100g
 • 4-(4-ACRYLOXY-BUTYL-1-OXY)-BENZOIC ACID
  KD10236 69260-42-0 100g
 • 1H,1H-HEPTAFLUOROBUTYL METHACRYLATE
  KD10237 13695-31-3 25g
 • 4-Allyoxystyrene
  KD10238 16215-47-7 10g
 • 3,4-diacetoxystyrene
  KD10239 57142-64-0 1g
 • 95% mix TBC as stabilizer
  KD10240 157057-20-0 500g
 • 1-Methylcylohexantyl-2-Methacrylate
  KD10241 76392-14-8 25 g
 • 2-oxo-2-(2,2,3,3,3-pentafluoropropoxy)ethyl methacrylate
  KD10242 1176273-16-7 100 g
 • 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 1,1,4,4-tetramethyl-1,4-butanediyl ester
  KD10243 131787-39-8 1 kg
 • 1-Methylcyclopentyl methacrylate
  KD10244 178889-45-7 1g
 • 1-Ethylcyclohexyl methacrylate
  KD10245 274248-09-8 5g
 • 4-Isopropenylphenol
  KD10246 4286-23-1 5g
 • (2-oxo-1,3-dioxolan-4-yl)methyl 2-methylprop-2-enoate
  KD10247 13818-44-5 25 g
 • ACETIC ACID 2-VINYLPHENYL ESTER
  KD10248 63600-35-1 1g
 • 2-(adamantan-1-yl)butan-2-yl methacrylate
  KD10249 325991-26-2 1g
 • 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 1-ethoxyethyl ester
  KD10250 51920-52-6 25g
 • 2-Tetrahydrofuranyl methacrylate
  KD10251 15895-80-4 1g
 • 2-Propenoic acid, 2-methyl-, tetrahydro-2H-pyran-2-yl ester
  KD10252 52858-59-0 25 g
 • 6-(2-Methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)-6-azabicyclo[3.2.0]heptan-7-one
  KD10253 1267624-16-7 1g
 • m-tert-Butoxystyrene
  KD10254 105612-79-1 1g
 • (3-ACRYLOXYPROPYL)METHYLDIMETHOXYSILANE
  KD10255 13732-00-8 100g
 • 2,3-DIHYDROXYPROPYL ACRYLATE
  KD10256 10095-20-2 1g
 • [(4-Ethenylphenoxy)methyl]oxirane
  KD10257 2653-39-6 1g
 • 3,5-Diacetoxystyrene
  KD10258 155222-48-3 100mg
 • Bicyclo[2.2.1]heptane, 2-(2,2-difluoroethenyl)-
  KD10259 123455-94-7 5g
 • DIPHENYLIODONIUM CHLORIDE
  KD10260 1483-72-3 5g
 • BIS(4-TERT-BUTYLPHENYL)IODONIUM TRIFLATE
  KD10261 84563-54-2 10g
 • Triphenylsulfonium nonaflate
  KD10262 144317-44-2 1g
 • Bis(tert-butylphenyl) Iodonium Chloride
  KD10263 5421-53-4 5g
 • DIPHENYL 4-TERTBUTYLPHENYLSULFONIUM NONAFLUOROBUTANESULFONATE
  KD10264 258872-05-8 1g
 • BIS(4-TERT-BUTYLPHENL)IODONIUM PERFLUOR
  KD10265 194999-85-4 1g
 • (4-PHENYLTHIOPHENYL)DIPHENYLSULFONIUM TRIFLATE
  KD10266 111281-12-0 1g
 • N-Hydroxynaphthalimide triflate
  KD10267 85342-62-7 10g
 • tert-Butyl(4-vinylphenyl)carbonate
  KD10268 87188-51-0 25g
 • Isobornyl acrylate
  KD10269 5888-33-5 100g
 • 4-Acryloylmorpholine
  KD10270 5117-12-4 500g
 • 1,3-Adamantanediol monoacrylate
  KD10271 115372-36-6 1g
 • 2,2,2-Trifluoroethyl methacrylate
  KD10272 352-87-4 1g
 • 2-Hydroxypropyl methacrylate
  KD10273 27813-02-1 100g
 • Hydroxypropyl acrylate
  KD10274 25584-83-2 500g
 • Butyl methacrylate
  KD10275 97-88-1 100 mL
 • 2-Methyl-2-propenoic acid cyclohexyl ester
  KD10276 101-43-9 500g
 • 2-(Diethylamino)ethyl methacrylate
  KD10277 105-16-8 500g
 • 1,4-Butanediol dimethacrylate
  KD10278 2082-81-7 500g
 • GUAIENE
  KD10279 88-84-6 100g
 • Ethylene dimethacrylate
  KD10280 97-90-5 1kg
 • Allyl methacrylate
  KD10281 96-05-9 100mL
 • 1-Isopropoxy-4-vinylbenzene
  KD10282 128761-28-4 500mg
 • 2-Methyl-acrylic acid 2-methyl-adamantan-2-yl ester
  KD10283 177080-67-0 5g
 • 2-Methyl-2-adamantylmethacrylat
  KD10284 209982-56-9 5g
 • 2-Propenoic acid,2-Methyl-,1,1-diMethylbuthyl ester
  KD10285 100472-88-6 1g
 • 2-propenonic acid,2-Methyl(-,1,1-diMethylpentyl) ester
  KD10286 1004549-78-3 1g
 • 2-Aopenoic acid,2-methyl-,1,1-dimethylhexyl ester
  KD10287 1814944-40-5 1g
 • NEO-PENTYL METHACRYLATE
  KD10288 2397-76-4 1g
 • Anthracene-9-carboxylic acid
  KD10289 723-62-6 25g
 • Dicyclopentadiene diepoxide
  KD10290 81-21-0 25g
 • 1-METHYL-4-(2-METHYLOXIRANYL)-7-OXABICYCLO[4.1.0]HEPTANE
  KD10291 96-08-2 1g
 • BIS(3,4-EPOXYCYCLOHEXYLMETHYL) ADIPATE
  KD10292 3130-19-6 100g
 • 5-Methyl-1H-benzotriazole
  KD10293 136-85-6 100g
 • formolecularbiology
  KD10294 593-84-0 500g
 • Ethyl lactate
  KD10295 97-64-3 500 mL
 • Cyclobutane-1,2,3,4-tetracarboxylic dianhydride
  KD10296 4415-87-6 25g
 • 2,2'-Bis(trifluoromethyl)benzidine
  KD10297 341-58-2 100g
 • 4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphthalic anhydride
  KD10298 1107-00-2 100g
 • 9,9-BIS(4-AMINO-3-FLUOROPHENYL)FLUORENE
  KD10299 127926-65-2 25g
 • 2,2-Bis(3-amino-4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane
  KD10300 83558-87-6 500g
 • 1,3-Bis(3-aminophenoxy)benzene
  KD10301 10526-07-5 100g
 • 4,4'-Bis(4-aminophenoxy)biphenyl
  KD10302 13080-85-8 100g
 • 4,4'-DIAMINOBIPHENYL-2,2'-DICARBOXYLIC ACID
  KD10303 17557-76-5 25g
 • 4,4'-Oxybis(3-(trifluoromethyl)aniline)
  KD10304 344-48-9 25g
 • 4,4'-(4,4'-Isopropylidenediphenyl-1,1'-diyldioxy)dianiline
  KD10305 13080-86-9 500g
 • 3,3',4,4'-Benzophenonetetracarboxylic dianhydride
  KD10307 2421-28-5 100g
 • 3,3',4,4'-Biphenyltetracarboxylic dianhydride
  KD10308 2420-87-3 500g
 • 3,5-Diaminobenzoic acid
  KD10309 535-87-5 1kg
 • 2,3,3',4'-BIPHENYL TETRACARBOXYLIC DIANHYDRIDE
  KD10310 36978-41-3 100g
 • 2,2'-[9H-Fluoren-9-ylidenebis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bis-oxirane
  KD10311 47758-37-2 100g
 • 3-(Carboxymethyl)-1,2,4-cyclopentanetricarboxylic acid 1,4:2,3-dianhydride
  KD10312 6053-46-9 1g
 • 4,4'-Oxydiphthalic anhydride
  KD10313 1823-59-2 100g
 • 4-[(1,3-Dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofuranyl)oxy]-1,3-isobenzofurandione
  KD10314 50662-95-8 1g
 • 2,2-BIS[4-(4-AMINOPHENOXY)PHENYL]HEXAFLUOROPROPANE
  KD10315 69563-88-8 100g
 • Cyclobuta[1,2-c:3,4-c']difuran-1,3,4,6-tetrone, tetrahydro-3a,6a-dimethyl-
  KD10316 137820-87-2 1g
 • 4,4'-[9H-Fluoren-9-ylidenebis(4,1-phenyleneoxy)]bisbenzenamine
  KD10317 47823-88-1 5g
 • 1,5:6,10-Dimethanooxepino[4,5-d]oxepin-2,4,7,9(1H,5H)-tetrone, tetrahydro-
  KD10318 4945-72-6 1g
 • 4,4'-Methylenedianiline
  KD10319 101-77-9 500g
 • Lithium Bis(fluorosulfonyl)imide
  KD10320 171611-11-3 500g
 • 4,5-Dichloroimidazole
  KD10321 15965-30-7 25g
 • 3-Methyldiphenylamine
  KD10322 1205-64-7 100g
 • 1-Bromonaphthalene
  KD10323 90-11-9 1kg
 • 2-Naphthalenylmethyl 2-propenoate
  KD10324 93359-80-9 1g
 • 2-NAPHTHYL ACRYLATE
  KD10325 52684-34-1 5g
 • 2-Propenoic acid 2-([1,1'-biphenyl]-2-yloxy)ethyl ester
  KD10326 91442-24-9 25g
 • 9,9-Bis[4-(2-acryloyloxyethyloxy)phenyl]fluorene
  KD10327 161182-73-6 100g
 • 4-Biphenylmethanol
  KD10328 3597-91-9 500g
 • 4-Biphenylylmethyl acrylate
  KD10329 54140-58-8 1g
 • 3,5-dichloro-2-fluoro-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy)aniline
  KD10330 121451-05-6 1g
 • N-(Hydroxymethyl)phthalimide
  KD10331 118-29-6 1kg
 • Cyclohexane, [2-(ethenyloxy)ethyl]-
  KD10332 103983-46-6 1kg
 • 1,1,1-Trifluoro-2-(trifluoromethyl)-2-hydroxy-4-methyl-5-pentyl methacrylate
  KD10333 853064-87-6 1kg
 • 6-(4-Hydroxyphenoxy)hexyl acrylate
  KD10334 161841-12-9 100g
 • 2-Propenoic acid, 4-(4-hydroxyphenoxy)butyl ester
  KD10335 596121-33-4 100g
 • 2,3-Difluoro-4-vinylphenol
  KD10336 343305-64-6 1g
 • 3-Phenoxybenzyl acrylate
  KD10337 409325-06-0 5g
 • 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(4-vinylphenyl)propan-2-ol
  KD10338 2386-82-5 5g
 • 4-Hydroxystyrene
  KD10339 2628-17-3 500g
 • Novaluron
  KD10340 116714-46-6 25g
 • 3,6-Dibromo-9,9'-spirobi
  KD10341 1373114-50-1 5 g
 • [1,1'-biphenyl]-2-ylboronic acid
  KD10342 4688-76-0 25g
 • 4-Phenyl-1,1':2',1''-terbenzene
  KD10343 1165-58-8 1g
 • 1-(o-biphenylyl)-2-phenylethyne
  KD10344 10271-65-5 1 g
 • 2-Methoxybiphenyl
  KD10345 86-26-0 25g
 • 2-(Diphenylphosphino)-biphenyl
  KD10346 13885-09-1 100 g
 • 9-([1,1'-Biphenyl]-2-yl)-2,7-dibromo-9H-fluoren-9-ol
  KD10347 171408-85-8 1g
 • 4-Azido-1,1'-biphenyl
  KD10348 31656-91-4 1g
 • Diethyl 4-Biphenylylphosphonate
  KD10349 77918-44-6 5 g
 • (9-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)-9H-carbazol-3-yl)boronic acid
  KD10350 1028648-22-7 25 g
 • 1-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)-2,2,2-trifluoroethan-1-ol
  KD10351 438495-27-3 1 g
 • 4-Aminobiphenyl
  KD10352 92-67-1 25g
 • N4,N4'-Di-p-tolyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine
  KD10353 10311-61-2 25 g
 • N,N'-Diphenyl-N,N'-di(p-tolyl)benzidine
  KD10354 20441-06-9 25 g
 • N,4-dimethyl-N-phenylaniline
  KD10355 38158-65-5 25 g
 • N4,N4'-Diphenyl-N4,N4'-di-p-tolyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine
  KD10356 20441-06-9 100 g
 • 3-Methyl-N,N-diphenylaniline
  KD10357 4316-54-5 1 g
 • N,N'-Bis(3-methylphenyl)-N,N'-bis(phenyl)benzidine
  KD10358 65181-78-4 100 g
 • N9,N10-Diphenyl-N9,N10-di-m-tolylanthracene-9,10-diamine
  KD10359 189263-81-8 5 g
 • N1,N4-Diphenyl-N1,N4-di-m-tolylbenzene-1,4-diamine
  KD10360 80223-29-6 1 g
 • 3-Methyl-N,N-diphenylaniline
  KD10361 4316-54-5 1 g
 • 9,9-Dimethyl-2,7-bis[N-(m-tolyl)anilino]fluorene
  KD10362 143886-11-7 1 g
 • 9H,9'H-3,3'-Bicarbazole
  KD10363 1984-49-2 100 g
 • 9-[1,1'-Biphenyl]-3-yl-9'-[1,1'-biphenyl]-4-yl-3,3'-bi-9H-carbazole
  KD10364 1643479-47-3 1 g
 • 9-(4-Biphenylyl)-9'-phenyl-9H,9'H-3,3'-bicarbazole
  KD10365 1454567-05-5 5 g
 • [9-(4-{[1,1'-biphenyl]-4-yl}phenyl)-9H-carbazol-3-yl]boronic acid
  KD10366 1141017-95-9 1g
 • 4-Vinylpyridine(80-120ppm hydroquinone)
  KD10367 100-43-6 500mL
 • 草酸
  KD10368 144-62-7 1kg
 • 草酰氯
  KD10369 79-37-8 1kg
 • 草酸二乙酯
  KD10370 95-92-1 1kg
 • 3kg 200块
  KD10371 1kg
 • 草酸二甲酯
  KD10372 553-90-2 1kg
 • 草酰氯乙酯
  KD10373 4755-77-5 1kg
 • 草酰氯甲酯
  KD10374 5781-53-3 1kg
 • 3,5-dichloro-4-((6-chloropyridazin-3-yl)oxy)aniline
  KD10375 1581304-46-2 10g
 • N-[3,5-Dichloro-4-(6-oxo-1,6-dihydro-pyridazin-3-yloxy)-phenyl]-benzamide
  KD10376 1581304-48-4 10g
 • N-(3,5-dichloro-4-((6-oxo-5-(prop-1-en-2-yl)-1,4,5,6-tetrahydropyridazin-3-yl)oxy)phenyl)benzamide
  KD10377 1581304-50-8 1g
 • 6-(4-amino-2,6-dichlorophenoxy)-4-isopropylpyridazin-3(2H)-one(WXG00197)
  KD10378 920509-28-0 1g
 • 2-(3,5-dichloro-4-((5-isopropyl-6-oxo-1,6-dihydropyridazin-3-yl)oxy)phenyl)-3,5-dioxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,2,4-triazine-6-carbonitrile
  KD10379 920509-32-6 1g
 • 4-Bromo-2-isopropylphenol
  KD10380 26307-50-6 5g
 • Benzene, 4-bromo-1-(methoxymethoxy)-2-(1-methylethyl)-
  KD10381 328236-42-6 1g
 • 2,6-DIMETHYL-4-O-TRIISOPROPYLSILYLBENZALDEHYDE(WXG00609)
  KD10382 328236-44-8 1g
 • (2,6-dimethyl-4-((triisopropylsilyl)oxy)phenyl)(3-isopropyl-4-(methoxymethoxy)phenyl)methanol(WXG00610)
  KD10383 328236-45-9 1g
 • triisopropyl(4-(3-isopropyl-4-(methoxymethoxy)benzyl)-3,5-dimethylphenoxy)silane
  KD10384 328236-46-0 1g
 • 4-(3-isopropyl-4-(methoxymethoxy)benzyl)-3,5-dimethylphenol(WXG00612)
  KD10385 328236-47-1 25g
 • diethyl ((4-(3-isopropyl-4-(methoxymethoxy)benzyl)-3,5-dimethylphenoxy)methyl)phosphonate(WXG00613)
  KD10386 852947-40-1 1g
 • ((4-(4-hydroxy-3-isopropylbenzyl)-3,5-dimethylphenoxy)methyl)phosphonic acid(WXG00614)
  KD10387 852947-39-8 2g
 • (2S,4S)-4-(3-chlorophenyl)-2-((4-(4-hydroxy-3-isopropylbenzyl)-3,5-dimethylphenoxy)methyl)-1,3,2-dioxaphosphinane 2-oxide
  KD10388 852948-12-0 5mg
 • trans-(S)-2-[[3,5-Dimethyl-4-(4-hydroxy-3-isopropylbenzyl)phenoxy]methyl]-4-(3-chlorophenyl)-2-oxo-[1,3,2]dioxaphosphorinane
  KD10389 852948-13-1 100mg
 • Sucrose-6-acetic ester
  KD10390 63648-81-7 100mg
 • -Acetylthiophene
  KD10391 88-15-3 1t
 • 2-Chloropropiophenone
  KD10001 6084-17-9 1kg
 • 3-Amino-5-methylpyrazole
  KD10002 31230-17-8 1kg
 • Hydroxymethyl-7-Aminocephalosporanic acid
  KD10003 15690-38-7 1kg
 • Triphenylmethyl Chloride
  KD10004 76-83-5 1kg
 • 2-Amino-5-bromopyridine
  KD10005 1072-97-5 1kg
 • 2-Amino-5-chloropyridine
  KD10006 1072-98-6 1kg
 • 2-amino-5-bromopyridin-3-ol
  KD10007 39903-01-0 1kg
 • 2-Amino-3-hydroxy-5-chloropyridine
  KD10008 40966-87-8 1kg
 • 2-Amino-3-hydroxypyridine
  KD10009 16867-03-1 1kg
 • 2,3-Dihydropyrido[2,3-d][1,3]oxazol-2-one
  KD10010 60832-72-6 1kg
 • 4-Bromobiphenyl
  KD10011 92-66-0 1kg
 • 2-Bromobiphenyl
  KD10012 2052-07-5 1kg
 • 4-Bromo-4'-hydroxybiphenyl
  KD10013 29558-77-8 1kg
 • 4-Biphenylcarboxaldehyde
  KD10014 3218-36-8 1kg
 • 4-Methyldiphenylamine
  KD10015 620-84-8 1kg
 • 2-Cyanophenol
  KD10016 611-20-1 1kg
 • 5-Nitro-3-pyrazolecarboxylic acid
  KD10017 198348-89-9 1kg
 • (S)-7-methoxy-2-methyl-6-((tetrahydrofuran-3-yl)oxy)quinazolin-4(3H)-one
  KD10018 2230840-12-5 25g
 • Tetrahydro-2H-pyran-4-carboxylic acid
  KD10019 5337-03-1 500g
 • 4-Pyridylcarbinol
  KD10021 586-95-8 1kg
 • Diphenyl ether
  KD10024 101-84-8 1kg
 • 3,6-Dichloropyridazine
  KD10025 141-30-0 1kg
 • 1,1'-Carbonyldiimidazole
  KD10026 530-62-1 1kg
 • Indole-3-carboxaldehyde
  KD10027 487-89-8 1kg
 • Ethyl isonicotinate
  KD10029 1570-45-2 1kg
 • 2-Pyridinemethanol, 3-fluoro-伪-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-, (伪R)-
  KD10031 2043781-63-9 10g
 • 2-Pyridinemethanol, 3-fluoro-伪-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-, (伪S)-
  KD10032 2043781-52-6 10g
 • 2,6-Dichlorobenzonitrile
  KD10037 1194-65-6 1kg
 • 2,5-dichloro-4-nitrophenol
  KD10038 5847-57-4 1kg
 • 4-Amino-2,5-dichlorophenol
  KD10039 50392-39-7 1kg
 • 2-Chloro-4-nitrophenol
  KD10042 619-08-9 1kg
 • 2-(2-Hydroxyethyl)pyridine
  KD10045 5344-27-4 1kg
 • Methacrylic acid, 2-hydroxyethyl ester diphenyl phosphate
  KD10046 16069-23-1 1kg
 • 4-Methyltriphenylamine
  KD10048 4316-53-4 1kg
 • 4,4'-Dimethyltriphenylamine
  KD10049 20440-95-3 1kg
 • Bis(4-biphenylyl)amine
  KD10050 102113-98-4 1kg
 • 3-Methyldiphenylamine
  KD10051 1205-64-7 1kg
 • Tetrahydrofuran-3-yl)methanamine
  KD10052 165253-31-6 500g
 • 4-Fluoro-7-hydroxy-indan-1-one
  KD10053 136191-16-7 5g
 • 4-FLUORO-7-(METHYLSULFONYL)-2,3-DIHYDRO-1H-INDEN-1-ONE
  KD10055 1672665-29-0 1g
 • Benzonitrile, 3-[[2,3-dihydro-7-(methylsulfonyl)-1-oxo-1H-inden-4-yl]oxy]-5-fluoro-
  KD10056 1672665-55-2 0.1g
 • 4-(Methylthio)phenol
  KD10057 1073-72-9 100g
 • 2-hydroxy-5-(methylthio)benzaldehyde
  KD10058 67868-84-2 25g
 • 6-(methylthio)-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
  KD10059 2004756-76-5 1g
 • 3-[2-Hydroxy-5-(methylthio)phenyl]propanoic acid
  KD10060 1672665-65-4 0.1g
 • 3-Fluoro-5-((7-(methylthio)-1-oxo-2,3-dihydro-1H-inden-4-yl)oxy)benzonitrile
  KD10062 1672665-69-8 0.1g
 • Dihydrocoumarin
  KD10063 119-84-6 500g
 • 4-Hydroxyindan-1-one
  KD10064 40731-98-4 100g
 • 6-BroMochroMan-2-one
  KD10065 20921-00-0 5g
 • Belzutifan
  KD10066 1672668-24-4 50mg
 • 2-Amino-5-chlorobenzoic acid
  KD10067 635-21-2 1kg